DƯƠNG THẮNG

Sống, làm việc viết và dịch tại Hà Nội.
©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của DƯƠNG THẮNG