PHẠM VĂN SAUThi sĩ Phạm Văn Sau và thi phẩm Lục Bát Trà trong ngày ra mắt
tại Trà Việt


Ông tên thật là Phạm Văn Sau.

Tác phẩm chính:

Lục Bát Trà (Nxb.Thanhn Niên - 2011).Được xem là trường ca Lục bát viết về trà đài nhất Việt Nam từ trước đến nay...
©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của PHẠM VĂN SAU