TRẦN TIỄN CAO ĐĂNGTRẦN TIỄN CAO ĐĂNG

Nhà văn, dịch giả.
Nhà báo.


Sinh năm 1965 tại Sài gòn.
Gốc người làng Minh Hương - Huế. Dòng dõi con cháu tướng Trần Tiễn Thành.


Tác phẩm:

Nhiều tác phẩm dịch nổi tiếng

Xem tác phẩm của TRẦN TIỄN CAO ĐĂNG