NGUYỄN MAN NHIÊNNhà thơ, Họa sĩ,
Nhà nghiên cứu
Nguyễn Man Nhiên

Tên thật: Nguyễn Viết Trung, sinh năm 1956 tại Nha Trang, Khánh Hoà.
Nhà thơ, Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian (Folklorist), Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Các tác phẩm chính:
- Thơ Khánh Hoà 1975 - 2000 (NXB Văn Học, 1999), đồng tác giả
- Văn hóa phi vật thể Khánh Hoà (NXB Văn hóa dân tộc, 1999), đồng tác giả
- Khánh Hoà - Diện mạo văn hóa một vùng đất (5 tập, 1988 - 2003, Bảo Tàng Khánh Hoà xb), đồng tác giả
- Địa chí Khánh Hoà (NXB Chính trị quốc gia, 2003), đồng tác giả
- Tìm hiểu giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống Khánh Hoà 350 năm (NXB Chính trị quốc gia, 2003), đồng tác giả
- Diện mạo văn hóa Khánh Hoà (NXB Chính trị quốc gia, 2003), đồng tác giả
- Nghề truyền thống ở Khánh Hoà (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam xb, 2001)
- Toàn cảnh folklore Khánh Hoà (bản thảo)
- Mấy loại hình diễn xướng dân gian gắn liền với lễ hội ở Khánh Hoà (bản thảo)
- Lược khảo địa danh Khánh Hoà (bản thảo)
- Tên cá trong phương ngữ Nam Trung bộ (bản thảo)
- Những con mắt thuyền (bản thảo)
- Đêm dịu dàng thế kia, và gió… (tập thơ, bản thảo)


©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của NGUYỄN MAN NHIÊN