HOÀNG TƯ THIỆNNhà thơ Hoàng Tư Thiện và nhà thơ Nguyễn Hàn Chung
            (thứ ba và thứ tư, bên phải qua)
*Nhà thơ. Nhà giáo.


*Làm thơ rất sớm, từ những năm 1970 nhưng không xuất bản.


*Mất tại Đà Nẵng.


Tác phẩm:

Trăng Khuyết - Tuyển thơ Hoàng Tư Thiện
(Do bạn bè tập hợp xuất bản sau khi Hoàng Tư Thiện qua đời) ©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của HOÀNG TƯ THIỆN