LA TOÀN VINHHọa sĩ, nhà nghiên cứu Mỹ thuật La Toàn Vinh


*Họa sĩ La Toàn Vinh sinh tại Bình Dương, một cái nôi của ngành Mỹ thuật Việt Nam.


*Tốt nghiệp mỹ thuật tại đại học Quebec à Montréal, sống nhiều thời gian ở New York City.


*Cũng nơi ấy, ông đã giao lưu và kết thân với Ray Johnson, một thành viên sáng lập nên truờng phái American POP art.


*Trong quá trình 30 năm học tập, làm việc ở nước ngoài, ông đã có hơn 10 triển lãm cá nhân, cùng vài trăm lần triển lãm tập thể.


*Tuy nhiên  theo ông "Việt Nam mới đích thực là nơi chốn của chính tôi, như bao chiếc lá đổ về cội nguồn của mình"...


*Blog cá nhân: www.latoanvinh.info©nguyenhuuhongminh.comXem tác phẩm của LA TOÀN VINH