TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG*Nhà thơ. Nhà báo.
Hiện làm việc báo Thanh Niên văn phòng thường trú tại Đà Nẵng*Sinh năm: 1952.

Quê quán: Điện Bàn, Quảng Nam.

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng.

 *Tác phẩm đã xuất bản:

- Kỷ niệm thời trai trẻ (thơ - in chung với Nguyễn Quang Lập) - 1985.

- Nghiêng cánh tay rừng (thơ) - 1987.

- Mặt trời bé thơ (truyện thiếu nhi - dịch thuật) - 1989.

- Hành trình di sản (biên khảo) - 2004.

- Bài học biển khơi (văn xuôi), Nxb Đà Nẵng - 2006.

- Làng tôi Nxb Hội Nhà văn - 2007.

...

©nguyenhuuhongminh.com  

 Xem tác phẩm của TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG