BÙI QUANG LỘCHọa sĩ. Viết văn.
Hiện sống ở Munich - Đức.

©nguyenhuuhongminh.com 

 Xem tác phẩm của BÙI QUANG LỘC