TRẦN DUY PHIÊNNhà văn Trần Duy Phiên.


*Nhà văn. Nhà giáo.

*Gần trọn đời dạy học, làm việc và sống gắn bó với vùng đất KomTum.

*Ông chính thức về Sài gòn từ năm 2004.

*Trần Duy Phiên là một nhà văn có phong cách.

 Truyện ngắn ông có thể được xem là thành công nhất của nhóm VIỆT xét ở góc nhìn văn xuôi.


©nguyenhuuhongminh.com

Xem tác phẩm của TRẦN DUY PHIÊN