NGUYỄN THỊ TỪ HUY                                   TS.Nguyễn Thị Từ Huy*Còn có bút danh là Từ Huy.


*Nhà thơ.
Viết nghiên cứu lý luận phê bình,
Dịch thuật.

Giảng viên Đại học.
Tiến sĩ Văn chương.*Tác phẩm chính đã xuất bản:

Chữ Cái
 Thơ
(Nxb.Phụ Nữ, 2007)

Những Con Chữ
Tập truyện ngắn
(Nxb Hội Nhà Văn, 2007)

Alain Robbe - Grillet, Sự thật và Diễn giải
Tiểu luận - Nghiên cứu
Luận án bảo vệ Tiến Sĩ Văn Chương tại Pháp
(Nxb.Hội Nhà Văn, 2009)

Và nhiều thơ, bài viết nghiên cứu, tác phẩm in chung khác....


©nguyenhuuhongminh.com 

                                                          Xem tác phẩm của NGUYỄN THỊ TỪ HUY