Chân dung

Nguyễn Hữu Hồng Minh

*Nhà Thơ
Viết Văn xuôi - Tiểu luận Phê bình.

*Sinh năm 1972 tại Đà Nẵng.
Nguyên quán: Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình.
Học Lịch Sử, Báo Chí
Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM.


*Tác phẩm chính:
 (Đã xuất bản và hoàn thành)

-Giọng Nói Mơ Hồ
(Thơ)
-Tháo Đáy (Truyện ngắn)
-Chất Trụ & Những Bài Thơ Khác (Thơ)
-Vỉa Từ (Thơ)
-Khách Lạ Lúc Nửa Đêm (Truyện ngắn)
-Lỗ Thủng Lịch Sử (Thơ)
-Muối Và Đá (Thơ)
-Máy In Tâm Hồn (Truyện ngắn)
-Thơ Việt: Quay Về Pathéon, Thẳng Tiến Postmodernism?
Hay Thời Trang Trên Xác Ướp?

(Phê bình - Tiểu luận)
-Khi Bay giữa Các Đường Biên (Tiểu luận Văn học)
...

Và nhiều tác phẩm Báo chí.