Album hình ảnh » Đông Trình và Hoàng Phủ Ngọc Tường. Huế, 8.2011