Album hình ảnh » Nguyễn Huy Thiệp, Lê Thiết Cương, NHHMinh. Hà Nội, 12.8.2011