Album hình ảnh » Vương Huy, NHHMinh. La Vang, Quảng Trị, 2.7.2011