Album hình ảnh » Lê Đức Dục, VCTiên, NHHMinh. Quảng Trị, 7.2011