Album hình ảnh » Sách HTTú tặng CTBiền. Sàigòn, 7.2011