Album hình ảnh » Nhà báo Hồ Thu Hồng, Blog Beo. Sài gòn, 12.7.2011