Album hình ảnh » Bạn cũ 1995. Vương Huy, Đàm Hà Phú, Minh Trường, Huy Nhựt, Nguyễn Hữu Hồng Minh