Album hình ảnh » Ra mắt Ổ Thiên Đường ở Sàigòn, 12.7.2011