Album hình ảnh » Nguyễn Quang Lập, NHHM. 12.7.2011