Album hình ảnh » Bùi Chát, Vương Huy, Đỗ Trung Quân, NHHM. Saigon,13.7.2011