Album hình ảnh » CungTichBiền, TrPKỳ, NHHMinh. Saigon,22.6.2011