Album hình ảnh » Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Sàigòn, 17.5.2011