Album hình ảnh » DCHuy, NHHSơn,NHHMinh, DGThắng - Đà Nẵng 3.2011