Album hình ảnh » Thường Quán, Tâm Hảo, Trần Phương Kỳ, Nhật Tấn, NHHMinh. Đà Nẵng, 30.3.2011.