Album hình ảnh » Với dịch giả Nguyễn Tôn Nhan, 2006