Album hình ảnh » Chân dung. Họa sĩ La Toàn Vinh vẽ.