Album hình ảnh » Khương Hà, Phương Lan, Liêu Phúc Minh, NHHMinh, 2004