Album hình ảnh » Với vợ chồng Cấn Vân Khánh, Sơn Trà, 5.2009