Album hình ảnh » Nguyệt Phạm, hội thảo thơ Festival Huế, 6.2010.