Album hình ảnh » Nguyễn Hữu Hồng Minh, ký họa Xuân Vinh 3.2010