Album hình ảnh » Vợ chồng NHHSơn-NTThục Trang, Huế 2008