Album hình ảnh » Anh TNHoàng, NHHMinh, vợ chồng HSơn - Th.Trang, Cấn Vân Khánh, 2008