Album hình ảnh » Chân dung Nguyệt Phạm, họa sĩ Tâm Hảo vẽ, 2008