Album hình ảnh » Đạo diễn, nhà viết kịch Charlie Nguyễn, 13.11.2010.