Album hình ảnh » Đông Trình - Trần Vàng Sao - Ngô Văn Ban - Võ Quê