Album hình ảnh » Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Sinh. Saigon,24. 9.2011